Verkorte versie van de leveringsvoorwaarden VraagBod
Beste lezer, dit is de verkorte versie van officiële Platformovereenkomsten die wij (VBNL) sluiten met Aanbieders. De officiële versie is een, voor zakendoen noodzakelijk, juridische stuk en nodigt helaas niet uit tot lezen. Omdat wij het belangrijk vinden dat u toch inzicht heeft in wat in de Platformovereenkomst is opgenomen, hebben wij gemeend een alledaagse versie te moeten opstellen met de belangrijkste punten. Waar hij, hem etc. wordt gebruikt, had natuurlijk net zo goed zij of haar kunnen staan.

Klik hier als u de gehele versie van de leveringsvoorwaarden wilt lezen

 

Definities en artikel 1
Het VraagBod platform is een nieuwe manier om vraag van de Consument naar artikelen te koppelen aan het aanbod van Leveranciers. De definities zijn bedoeld om de nieuwe begrippen en wijze van handelen te verduidelijken.

 

Artikel 2 en 3
Om als Aanbieder te kunnen handelen dient een Handelsaccount te worden aangemaakt met daarin enkele gegevens van de Aanbieder, zoals deze nodig zijn voor de financiële afrekening en communicatie. Via het Handelsaccount kan de Aanbieder Artikelbeheer voeren, beterbiedingen plaatsen en zijn persoonlijke gegevens bijhouden. De Aanbieder moet, net als iedereen, het Platform gebruiken waarvoor het is bedoeld. Indien hij zich niet netjes gedraagt kan VBNL het Handelsaccount zonder pardon sluiten en de Aanbieder uitsluiten van handelen via het Platform.

 

Artikel 4
De Aanbieder moet er voor zorgen dat alle informatie omtrent de door hem gevoerde Artikelen correct is en openbaar mag worden gemaakt via het Platform. VBNL is als dienstverlener hier niet voor verantwoordelijk. VBNL mag wel zelfstandig bepalen welke Artikelen op haar Platform mogen worden getoond.

 

Artikel 5 en 6
De Aanbieder, wiens beterbieding is geaccepteerd en betaald, is de Verkopende partij in de Koopovereenkomst en zal zorgdragen voor de levering en de garantie van het Artikel. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het wettelijke recht van de Consument op ontbinding en retour.

 

Artikel 7
Zoals ieder dienstverlenend internetplatform moeten wij bepaalde regels inachtnemen m.b.t. de privacy van mensen.

 

Artikel 8
De Aanbieder betaalt een commissie aan VBNL voor het tot stand komen van de Koopovereenkomst. In dit artikel wordt de hoogte, de berekening en de wijze van verrekening van de commissie beschreven.

 

Artikel 9
VBNL is enkel bij het traject betrokken als dienstverlenend platform en is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke levering van de Artikelen of voor wat erover wordt gezegd of getoond (zie art. 4). De Aanbieder moet zorgdragen voor de logistieke afwikkeling naar de Consument.

 

Artikel 10
Om zoveel mogelijk zekerheid aan Consument, Aanbieder en VBNL te bieden over geld, is dat in handen gegeven van een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Omdat banken voor het geldverkeer wel een bedrag aan de Stichting in rekening brengen, moet zij hiervoor worden gecompenseerd. In dit artikel staat de hoogte van de compensatie en dat de Stichting deze mag inhouden op de doorbetalingen aan Aanbieder.

 

Artikel 11
Kort gezegd: wat van ons is, blijft van ons en wat van een ander is, blijven wij vanaf.

 

Artikel 12 en 13
Overmacht kunnen ook wij niets aan doen en zijn wij dus ook niet voor aansprakelijk. Als ons wel enige blaam te verwijten valt, dan accepteren wij onder voorwaarden deze aansprakelijkheid naar Aanbieders.

 

Artikel 14 en 15
VBNL vindt het niet meer dan normaal dat er een einde kan komen aan samenwerking. Beide partijen hebben dus de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen. De lopende zaken (ook naar derden) moeten natuurlijk wel netjes worden afgehandeld.

 

Artikel 16
Graag het contact met VBNL op een gestructureerde wijze laten verlopen. Dit voorkomt vertragingen en/of fouten.

 

Artikel 17 en 18
VBNL mag de voorwaarden van de overeenkomst wijzigen als dat echt nodig is. En mochten we er uiteindelijk toch niet met elkaar uitkomen, dan moeten we naar de rechter in Rotterdam.