LEVERINGSVOORWAARDEN VRAAGBOD

 

Bij het volledig invullen en confirmeren van het contactformulier op de website ‘http://aanbieders.vraagbod.nl/’, komt u, hierna te noemen: ‘aanbieder’, met ‘de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: vbw netherlands b.v. h.o.d.n. ‘vraagbod’, kantoorhoudende te 3295 gk, ‘s-gravendeel, nederland, aan de singelhof 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 61171751, in deze kwestie indirect rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer h.j. brouns;’ hierna te noemen: ‘vbnl’, gezamelijk te noemen: ‘partijen’, het volgende overeen:

 

OVERWEGENDE DAT;

 • VBNL een koop-/handelsplatform exploiteert op het internet onder de naam VraagBod, hierna ‘het Platform’;
 • Aanbieder van het Platform gebruik wenst te maken om handelstransacties tot stand te brengen;
 • VBNL tegen vergoeding en onder voorwaarden het koop-/handelsplatform aan Aanbieder in gebruik wil geven;
 • Partijen dit willen regelen in deze overeenkomst; hierna ‘de Overeenkomst’.

 

Definities:

Beterbiedingen:                              Het door Aanbieder gedane aanbod naar aanleiding van een vraagbod van een Consument-Gebruiker via het Platform, behelzend een eenmalig en onherroepelijk aanbod om een Artikel te leveren tegen de voorwaarden genoemd in het aanbod;
Artikel(en):                                     Een product en/of goed dat te (ver)koop wordt aangeboden op het Platform. Ieder Artikel heeft een eigen EAN-code of ander identificatienummer.

 

Bestellingen:                                   Met de acceptatie van een Consument-Gebruiker van een beterbod van Aanbieder komt een Bestelling tot stand, behelzende een koopovereenkomst tussen Aanbieder en Consument-Gebruiker onder opschortende voorwaarden (zie artikel 5.1).

 

Consument-Gebruiker:                  De gebruikers op het platform die – als consument – vraagbiedingen kan plaatsen op het Platform en daarmee hun interesse tot aankoop van een Artikel kenbaar kan maken.

 

Content:                                          Het geheel aan data, afbeeldingen, tekst en code(s) waaruit het Platform bestaat en te raadplegen op het Platform, zichtbaar en onzichtbaar.

 

Handelsaccount:                             Het account van Aanbieder op het Platform, waarmee Aanbieder onder meer kan reageren op vraagbiedingen van Consument-Gebruikers.

 

Klant:                                              Nadat een Consument-Gebruiker een onvoorwaardelijke Koopovereenkomst heeft gesloten, wordt de Consument-Gebruiker aangeduid als “Klant”. De Consument-Gebruiker is alsdan een Klant van Aanbieder.
Koopovereenkomst:                       Als de opschortende voorwaarden van de Bestelling zijn vervuld, wordt de onvoorwaardelijke koopovereenkomst tussen Aanbieder en Consument-Gebruiker aangeduid als Koopovereenkomst.

 

Platform:                                        Het geheel van websites en (web-)applicaties, onder meer toegankelijk via www.vraagbod.nl, onder beheer van VBNL.

 

Stichting:                                        De Stichting Escrow VraagBod statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 3295 GK ’s-Gravendeel aan de Singelhof 3, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 61828270.
Vraagbod/Vraagbiedingen:           Een bericht dat wordt verstuurd via het Platform, waarin een Consument-Gebruiker aangeeft dat hij interesse heeft in de aankoop van een Artikel. Een vraagbod behelst een uitnodiging aan één of meerdere Aanbieders tot het plaatsen van een beterbod.

 

 

 1. Kern overeenkomst
  • Aanbieder meldt zich aan om als Aanbieder te mogen handelen op het Platform middels een Handelsaccount.
  • Bij acceptatie van de aanmelding van Aanbieder op het Platform door VBNL wordt aan Aanbieder een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht verstrekt tot gebruik van het Platform conform de Overeenkomst.

 

 

 1. Handelsaccount

 

 • Om een Handelsaccount te mogen aanmaken dient Aanbieder te beschikken over:
 • een handelsnaam;
 • een feitelijk adres in Nederland;
 • een BTW(-nummer)registratie in Nederland;
 • een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland;
 • een bankrekening in Nederland;
 • een emailadres;
 • een contactpersoon.

 

 • Pas na controle van de door Aanbieder ingevoerde gegevens kan het Handelsaccount worden geactiveerd.

 

 • Aanbieder is vanaf het activeren van het Handelsaccount gerechtigd Artikelen te tonen en aan te bieden op het Platform in overeenstemming met deze Overeenkomst.

 

 • Aanbieder kan per Handelsaccount slechts deelnemen met een (1) handelsnaam. Indien Aanbieder onder meerdere handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient Aanbieder meerdere Handelsaccounts aan te maken en te onderhouden. Aanbieder staat er voor in, dat zij rechthebbende is op, dan wel het recht heeft van gebruik van, de handelsna(a)m(en) die zij registreert en gebruikt op het Platform.

 

 • Aanbieder is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Handelsaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Handelsaccount. Aanbieder zal ervoor zorgdragen – en staat ervoor in – dat alleen de personen die bevoegd zijn haar rechtsgeldig te vertegenwoordigen gebruik maken van het Platform. Aanbieder zal ervoor zorgdragen dat de gegevens in het Handelsaccount juist zijn en accuraat blijven.

 

 

 1. Gebruik

 

3.1         Het Platform is bedoeld om Koopovereenkomsten tot stand te laten komen tussen zakelijke Aanbieders en Consument-Gebruikers, alsmede het ondersteunen van processen, die met de afwikkeling van de Koopovereenkomst samenhangen.

 

3.2         Bij ander gebruik door Aanbieder dan waarvoor het Platform is bedoeld, heeft VBNL het recht om, zonder dat hier voorafgaande toestemming nodig is van Aanbieder, het gebruik door Aanbieder van het Platform (tijdelijk) te beperken, op te schorten of uit te sluiten.

 

3.3         Aanbieder zal zich er in ieder geval van onthouden:

 • op enigerlei wijze de elektronische communicatie over en weer tussen Aanbieder(s), Consument-Gebruiker(s), VBNL, de Stichting en/ via het Platform te verstoren, te wijzigen of te verhinderen;
 • de inhoud of de werking van het Platform, met inbegrip van de bestanden van het Platform, te wijzigen, te storen of te verwijderen;
 • op enige wijze een verbinding met het Platform op te zetten, te onderhouden of te behouden waardoor derden verbinding kunnen maken en houden met het Platform;
 • op enige wijze een verbinding op te zetten waarmee de werking van het Platform wordt nagebootst of daartoe een poging te ondernemen;
 • de verbinding met het Platform of het Platform zelf aan te (laten) wenden voor strafbare en/of onrechtmatige handelingen.

 

Aanbieder zal voorts voldoende maatregelen nemen, zoals het doorvoeren van een afdoende wachtwoorden-management, het installeren en updaten van virus- en firewallbeveiliging etc., om te voorkomen dat voornoemde activiteiten niet door derden kunnen worden verricht.

 • Consument-Gebruikers kunnen via het Platform bij Aanbieder een vraagbod plaatsen, waarop Aanbieder via het Platform kan reageren middels het plaatsen van een beterbod.

 

 • Na het verzenden van het beterbod is Aanbieder onherroepelijk gebonden aan het gedane beterbod tot dat de termijn van het beterbod verstrijkt. Aanbieder kan maar één beterbod verzenden per vraagbod per Handelsaccount.

 

 

 

 • Het beterbod, dat door Aanbieder aan een Consument-Gebruiker wordt uitgebracht, dient ten minste de volgende informatie te bevatten:
 • termijn van geldigheid van het beterbod;
 • prijs, inclusief BTW en evt. toeslagen;
 • verzendkosten, inclusief BTW en evt. toeslagen;
 • de kosten van betalingsverkeer voor de Consument-Gebruiker;
  • Het is Aanbieder niet toegestaan om een beterbod te doen aan een Consument-Gebruiker met de volgende voorwaarden en/of inhoud:
 • voorwaarden die afdoen aan de onherroepelijkheid van het beterbod;
 • beterbiedingen die alleen geldig zijn in combinatie met een korting- en/of spaaractie (zoals het inleveren van zegels e.d.);
 • beterbiedingen met variabele prijzen en/of variabele verzendkosten;
 • Voorwaarden die tot gevolg hebben dat de betaling niet via de Stichting wordt verzorgd;
 • beterbiedingen voor een ander Artikel dan waarop het vraagbod ziet, of beterbiedingen waarbij (een) onderde(e)len of opties behorend bij het Artikel niet wordt/ worden geleverd;
 • andere voorwaarden die zich verzetten tegen het karakter en/of de werkwijze van het Platform;

 

Aanbieder kan zich er niet op beroepen dat het geaccepteerde beterbod in strijd is met artikel 3.6 om aan haar verplichtingen ter zake te ontkomen.

 

 • Partijen onderkennen dat het Platform zal worden gebruikt door directe en indirecte concurrenten van Aanbieder, die naar aanleiding van dezelfde vraagbiedingen een beterbod (kunnen) doen aan dezelfde Consument-gebruikers. Indien en voor zover van toepassing sluiten Partijen de toepasselijkheid van artikel 7:417 BW uit.

 

 • VBNL staat er niet voor in dat er vraagbiedingen en/of Bestellingen via het Platform zullen worden geplaatst bij Aanbieder en/of Koopovereenkomsten tot stand zullen komen. VBNL staat er ook niet voor in dat een Consument-Gebruiker daadwerkelijk overgaat tot het uitvoeren en nakomen van een Bestelling (betalen e.d.), nadat het beterbod van Aanbieder is geaccepteerd.

 

 

 • Artikelen, artikelcategorieën, -subcategorieën en -content

 

 • VBNL is als enige gerechtigd te bepalen welke Artikelen op het Platform mogen worden aangeboden, in welke artikelcategorieën en/of subcategorieën Artikelen kunnen worden opgenomen, alsmede vanaf welk tijdstip Artikelen zullen worden getoond.

 

 • De (Artikel)Content kan bestaan uit afbeelding(en) en/of tekst. Aanbieder dient vooraf de Content van een Artikel te controleren alvorens een beterbod uit te brengen op een Artikel, ook waar het Content betreft die door het Platform is aangeleverd. VBNL is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk indien de door het Platform geleverde Content op enige wijze onjuist of onrechtmatig blijkt te zijn. Als Aanbieder constateert dat de Content van het Platform een onjuistheid bevat, dient Aanbieder VBNL daarover onverwijld te informeren. Aanbieder is voorts als enige verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van door Aanbieder geleverde Content en Aanbieder vrijwaart VBNL voor schadeclaims door derden als gevolg van een geconstateerde onjuistheid of onrechtmatigheid.
 • De aanlevering van Content door Aanbieder geschiedt om niet; VBNL is daarvoor nimmer een vergoeding verschuldigd aan Aanbieder. Aanbieder staat er voor in dat er op door Aanbieder aangeleverde Content geen (intellectuele eigendoms-)rechten van derden rusten. Aanbieder begrijpt en aanvaardt dat door Aanbieder aangeleverde Content door derden kan worden gebruikt op of buiten het Platform, daaronder begrepen de situatie dat een andere gebruiker van het Platform de Content gebruikt ten behoeve van andere Artikelen op het Platform. Aanbieder verleent met acceptatie van deze Overeenkomst toestemming voor voornoemd gebruik van door Aanbieder aangeleverde Content. VBNL is niet aansprakelijk voor gebruik van Content, aangeleverd door Aanbieder, op of buiten het Platform.
 • Aanbieder zal zich onthouden van plaatsen van (Artikel)Content die geen betrekking heeft op het Artikel, onrechtmatig is of kan zijn, of op enige wijze de werking van het Platform kan frustreren of belemmeren. Het is Aanbieder niet toegestaan om met (Artikel)Content aan te sturen op aankopen buiten het Platform om.

 

 • VBNL is als enige gerechtigd om (Artikel)Content van het Platform te verwijderen. Zij zal hiertoe overgaan indien zij van mening is dat de geplaatste (Artikel)Content onrechtmatig, misleidend of anderszins onjuist is, tot schade kan leiden voor VBNL of derden, of afwijkt van de wijze waarop het Platform zich profileert en/of wil profileren. Het oordeel van VBNL is hierin doorslaggevend.

 

 

 

 • Bestelling, Koopovereenkomst, levering en nadere afwikkeling

 

 • Met acceptatie van het beterbod door Consument-Gebruiker komt een Bestelling tot stand. Een Bestelling behelst een koopovereenkomst tussen Aanbieder en een Consument-Gebruiker, onder de opschortende voorwaarden van:
 • acceptatie door Consument-Gebruiker van de leveringsvoorwaarden van Aanbieder;
 • betaling door de Consument-Gebruiker van het verschuldigde bedrag.
 • Alleen de Consument-Gebruiker kan zich beroepen op het niet vervuld zijn van de opschortende voorwaarden genoemd in artikel 5.1. Aanbieder is onherroepelijk gebonden aan de Bestelling.

 

 • De administratie van VBNL – en de registratie via het Platform – is leidend voor het oordeel over de vraag of een beterbod is vervallen of tijdig door een Consument-Gebruiker is aanvaard en/of tussen Aanbieder en Consument-Gebruiker een Bestelling tot stand is gekomen, alsmede of de opschortende voorwaarden (tijdig) zijn vervuld.

 

 • Aanbieder draagt er zorg voor dat zijn/haar leveringsvoorwaarden tijdig – vóórdat beterbiedingen door de Aanbieder worden gedaan – beschikbaar zijn op het Platform en stemt ermee in dat deze voorwaarden door de Klant geaccepteerd moeten zijn alvorens de Klant tot betaling kan overgaan en dat deze Leveringsvoorwaarden hierdoor integraal onderdeel uitmaken van de Bestelling en de Koopovereenkomst.

 

 • Bestellingen en Koopovereenkomsten zullen door Aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met de door VBNL opgestelde procedures. Het staat Aanbieder niet vrij om van deze procedures af te wijken of een Bestelling met een Klant buiten het Platform af te wikkelen.

 

 • Als aan alle opschortende voorwaarden van de Bestelling is voldaan is er sprake van een volmaakte Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Consument-Gebruiker. Dit is de Koopovereenkomst in de terminologie van deze overeenkomst. De Consument-Gebruiker is in de terminologie van de Overeenkomst vanaf dat moment de Klant. Het voorgaande sluit niet uit dat de Klant aanspraak kan maken op de aan hem/ haar toekomende wettelijke rechten, zoals het recht van ontbinding van de Koopovereenkomst.

 

 • De juiste en tijdige (af)levering, van de Artikelen, alsmede de nadere afwikkeling van (de) Koopovereenkomst(en), waaronder, maar niet beperkt tot het uitreiken van een factuur aan de Klant die aan de wettelijke vereisten voldoet, retourzendingen, klantenservice en garantie, komt volledig voor rekening en risico van Aanbieder.

 

 • Daarnaast draagt Aanbieder er zorg voor dat aan overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving zal worden voldaan.

 

 • Recht van ontbinding en retour
  • Indien een Koopovereenkomst binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn door de Klant wordt ontbonden, zal de Stichting, nadat aan de in artikel 6.4 genoemde voorwaarden is voldaan en zij hiervan in kennis is gesteld, het oorspronkelijk ontvangen bedrag uit hoofde van de Koopovereenkomst rechtstreeks terugbetalen aan de Klant.
   Aanbieder verklaart zich akkoord met deze rechtstreekse terugbetaling en voor zover nodig machtigt Aanbieder de Stichting daartoe onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Aanbieder accepteert dat na terugbetaling de Koopovereenkomst tussen Aanbieder en de Klant is ontbonden.
  • Voor een binnen de wettelijke termijn ontbonden Koopovereenkomst is Aanbieder op het moment van ontbinding de minimale bemiddelingsbijdrage conform artikel 8.3 van de Overeenkomst verschuldigd aan VBNL.
  • Wordt na de wettelijke termijn door de Klant een beroep gedaan op ontbinding van de Koopovereenkomst, dan dient Klant zich rechtstreeks tot Aanbieder te wenden voor enige vergoeding. Aanbieder erkent dat de Stichting en VBNL hierin geen partij zijn en vrijwaart hen voor hiermee samenhangende aanspraken door Klanten en/of derden.

 

 • VBNL wordt door Aanbieder gemachtigd om namens haar in te stemmen met een ontbinding van de Koopovereenkomst gesloten tussen Aanbieder en de Klant en/of te bevestigen dat de Klant zich tijdig, juist en/of volledig op ontbinding heeft beroepen. Er is sprake van een ontbinding van de Koopovereenkomst tussen Aanbieder en de Klant als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • de Klant moet zijn/ haar beroep op het recht op ontbinding binnen de wettelijke termijn melden via het Platform (artikel 6:230o BW) of het modelformulier; hierdoor wordt de standaard betaalprocedure naar Aanbieder door de Stichting opgeschort, totdat de goederen daadwerkelijk in goede staat door Aanbieder retour zijn ontvangen. Pas hierna kan de Stichting de terugbetaalprocedure naar Klant activeren;
 • de Klant moet de goederen daadwerkelijk aan Aanbieder retourneren binnen 14 dagen na retourmelding via het Platform;
 • de kosten verband houdende met het retourneren van het Artikel en het inroepen van het recht van ontbinding zijn voor rekening van de Klant.;
 • Aanbieder meldt via het Platform de ontvangst van de retour goederen binnen 21 dagen na retourmelding door Klant;
 • indien Aanbieder de retour goederen niet binnen 21 dagen na retourmelding als ontvangen kan melden, dan heeft Aanbieder vervolgens 3 dagen de tijd (vanaf het moment dat de voornoemde 21 dagen zijn verstreken) om het niet tijdig retour ontvangen via het Platform kenbaar te maken, waardoor de procedure van terugbetaling aan Klant wordt opgeschort, totdat het duidelijk is aan wie het geld moet worden overgemaakt. De Stichting is gerechtigd de betaling vast te houden tot dat tussen Klant en Aanbieder onherroepelijk vast staat aan welke partij(en) betaling dient plaats te vinden;
 • verzuimt Aanbieder het niet tijdig ontvangen van de retour goederen binnen de voornoemde termijnen (21 + 3 dagen) te melden via het Platform, dan zal de procedure tot terugbetaling aan Klant doorgang vinden als ware het dat de goederen in goede staat door Aanbieder zijn ontvangen. Artikel 6.1 en 6.2 zijn dan onverkort van toepassing.

 

 • Als VBNL instemt of uitvoering geeft aan de ontbinding van de Koopovereenkomst zonder dat (geheel) uitvoering is gegeven aan artikel 6.4, blijft de machtiging genoemd in artikel 6.4 geheel van kracht. Ook in die gevallen is Aanbieder gebonden aan deze vertegenwoordiging door VBNL.

 

 • Als de Stichting een bedrag heeft terugbetaald aan de Klant kan Aanbieder de Stichting en/of VBNL niet aanspreken voor het aan haar toekomende (deel van dat) bedrag, ook als niet aan de voorwaarden van artikel 6.4 is voldaan en/of als de terugbetaling aan de Klant (gedeeltelijk) ten onrechte zou zijn geschied.

 

 

 • Privacy

 

 • VBNL verstrekt aan Aanbieder enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: “Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor Aanbieder om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de nadere afwikkeling. Het betreft in ieder geval het e-mailadres, de naam van de adressant en het afleveradres.

 

 • Aanbieder verplicht zich dat zij de Klant enkel en alleen zal benaderen voor zover nodig voor het uitvoeren van de Bestelling/ Koopovereenkomst en de uit de Bestelling/ Koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Aanbieder zal de Klantgegevens enkel (laten) opnemen in haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Aanbieder is gehouden deze bestanden met de benodigde zorgvuldigheid te beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

 

 • Aanbieder zal de Klantgegevens nimmer commercieel (laten) exploiteren of gebruiken, ook niet na het inactiveren of beëindigen van het Handelsaccount.

 

 • Bij overtreding van het bepaalde in onderhavig artikel is Aanbieder aansprakelijk voor alle schade en kosten die VBNL daardoor lijdt, met inbegrip van de schade die derden op VBNL (kunnen) verhalen, de kosten van rechtsbijstand en gerechtelijke procedures, omzetderving, imagoschade etc.

 

 • Aanbieder zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 • VBNL garandeert niet de juistheid van de door de Klant opgegeven Klantgegevens.

 

 • In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient Aanbieder ook kennis te nemen van onze Privacy verklaring.

 

 

 • Bemiddelingsbijdrage
  • Als vergoeding voor het tot stand brengen van een Koopovereenkomst tussen Klant en Aanbieder heeft VBNL recht op een bemiddelingsbijdrage van Aanbieder.

 

 • De bemiddelingsbijdrage wordt berekend over het door de Stichting ontvangen bedrag voortvloeiend uit Bestellingen.

 

 • De bemiddelingsbijdrage bedraagt per transactie een basistarief van € 0,99, vermeerderd met € 0,99 voor iedere € 24,99 waarde van de Bestelling.

  Voorbeeld: waarde Bestelling bedraagt € 69,50, dan bedraagt de Bemiddelingsbijdrage € 3,96 als volgt berekend:

  vast bedrag per transactie € 0,99 + transactie afhankelijk bedrag € 2,97 (€ 69,50 / € 24,99 = 3 >> 3 maal € 0,99 = € 2,97)

 

 • Bij een retourzending bedraagt de bemiddelingsbijdrage enkel het basistarief van € 0,99 + een retour fee van € 0,99. Een retourzending kost dus maximaal € 1,98. Zoals de wet verplicht stelt, storten wij bij een retour het gehele aankoopbedrag terug aan de consument, inclusief de verzendkosten.

 

 • De in artikel 8.3 genoemde bemiddelingsbijdrage is exclusief BTW. Dit betekent dat Aanbieder over de bemiddelingsbijdrage nog BTW aan VBNL verschuldigd is.

 

 • Aanbieder is de bemiddelingsbijdrage ook verschuldigd over bedragen die voortvloeien uit Bestellingen die – in strijd met artikel 10.1 – niet aan of via de Stichting zijn betaald en/of niet onder haar beheer zijn gebracht.

 

 • VBNL is bevoegd de hoogte van de bemiddelingsbijdrage naar boven of naar beneden aan te passen, met dien verstande dat Aanbieder hiervan minimaal twee weken vooraf schriftelijk op de hoogte zal worden gesteld.

 

 • De bemiddelingsbijdrage is verschuldigd op het moment dat het recht van ontbinding door de Klant is verlopen en de Klant geen beroep heeft gedaan op ontbinding of anderszins heeft geklaagd over het Artikel en/of de Koopovereenkomst, onverminderd hetgeen in artikel 6.2 is bepaald.

 

 • Aan Aanbieder komt het door de Klant aan de Stichting betaalde bedrag toe minus de bemiddelingsbijdrage vermeerderd met BTW, minus de kosten van inkomend en uitgaand betalingsverkeer en minus andere overeengekomen kosten en minus al hetgeen Aanbieder aan de Stichting en/of aan VBNL verschuldigd is.
  Doorbetaling van dit aan Aanbieder toekomende bedrag zal plaatsvinden binnen 5 werkdagen nadat een bedrag verschuldigd is geworden (een en ander met inachtneming van de keuze van Aanbieder voor dagelijkse of wekelijkse doorbetaling op grond van artikel 10.6).

 

 • Aanbieder machtigt de Stichting onherroepelijk om de aan VBNL verschuldigde bemiddelingsbijdrage, vermeerderd met BTW, uit zijn/haar naam, na verschuldigd worden, rechtstreeks over te maken aan VBNL.
 • Voor het bepalen van het moment dat inhoudingen, compensaties, bemiddelingsbijdrage(n) en BTW is/ zijn verschuldigd en van het moment dat bedragen dienen te worden (door)betaald door de Stichting, is de financiële administratie van de Stichting leidend.

 

 

 • Levering
  • Aanbieder garandeert dat:
   • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn;
   • dat zij bevoegd is om deze Artikelen ter verkoop aan te bieden;
   • dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en geen tweedehands, B-keus of namaakartikelen betreffen;
   • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
   • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte informatie geen inbreuk maken op enige rechten van derden (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
   • de Artikelen en het beterbod niet misleidend of anderszins in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving;
   • de Artikelen toegestaan zijn voor de verkoop aan consumenten binnen de Europese Unie en voldoen aan alle Europese en nationale wetgeving;
   • uitsluitend Artikelen worden aangeboden die door Aanbieder tijdig en juist kunnen worden geleverd.
  • Het is Aanbieder niet toegestaan om vraagbiedingen en/of Bestellingen buiten het Platform om af te wikkelen. Aanbieder zal geen reclame-uitingen meezenden met de levering en zij zal geen ongevraagde communicatie aan de Klant verzenden, gericht op (bevordering van) de totstandkoming van een koop op afstand.
  • Aanbieder erkent dat op punten zijn Leveringsvoorwaarden strijdig kunnen zijn met de Gebruiksvoorwaarden (Consument) van het Platform. In die gevallen dat een tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden onderwerp wordt van discussie, accepteert Aanbieder dat haar Leveringsvoorwaarden ondergeschikt worden aan de gebruiksvoorwaarden (Consument) van VBNL.
  • Aanbieder is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het juist en tijdig leveren van het Artikel en voor nadere afwikkeling van de Bestelling en de Koopovereenkomst. Aanbieder vrijwaart de Stichting en VBNL tegen iedere vordering of aanspraak die een Klant instelt jegens de Stichting of VBNL als gevolg van, of samenhangend met het sluiten van de Koopovereenkomst, het leveren van het Artikel en/of nader afwikkelen van al hetgeen voortvloeit uit de Bestellingen en de Koopovereenkomsten.

 

 

 • Geldverkeer en kosten geldverkeer
  • Partijen komen overeen dat verschuldigde bedragen uit hoofde van en voortvloeiende uit Bestellingen en Koopovereenkomsten zullen worden ontvangen, beheerd en doorbetaald door de Stichting. Aanbieder machtigt de Stichting daartoe onherroepelijk en onvoorwaardelijk, op welke machtiging de Stichting zich bij wege van een derdenbeding kan beroepen.

 

 • Partijen stellen vast dat de Stichting onafhankelijk is van VBNL, maar enkel het doel heeft de financiële geldstromen van het Platform te beheren, het e.e.a. zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

 

 • De Stichting is geen partij bij de Overeenkomst tussen Aanbieder en VBNL en zij is ook geen partij bij een Bestelling en/of een eventuele Koopovereenkomst. De Stichting kan zich bij wege van een derdenbeding beroepen op alle verplichtingen van Aanbieder ten opzichte van de Stichting voortvloeiend uit de Overeenkomst.
 • Aanbieder stemt ermee in dat de Stichting na verloop van het wettelijke recht van ontbinding van de Klant ex artikel 6:230o BW (zie artikel 6), de kosten verband houdend met inkomend betalingsverkeer mag inhouden op het door te betalen bedrag aan Aanbieder.
 • De hoogte van de inhouding is afhankelijk van de door de bankinstelling gehanteerde tarieven voor inkomend elektronisch geldverkeer en kan daardoor aan veranderingen onderhevig zijn. De Stichting heeft het recht, als reactie op deze veranderingen, de hoogte van de haar toekomende inhouding aan te passen onder de verplichting dit minstens twee weken van te voren aan Aanbieder mede te delen.
 • Voor de periode dat de gelden in beheer zijn bij de Stichting zien Partijen af van enige vorm van vergoeding. Over die periode zijn de Stichting en VBNL tevens geen enkele rente verschuldigd.
 • Aanbieder is verantwoordelijk voor het verschaffen van informatie aangaande de (IBAN)bankrekeningnummer(s) waarop betaling door de Stichting dient plaats te vinden. Betalingen vinden alleen plaats op een (IBAN)bankrekeningnummer bij een in Nederland gevestigde bank.

 

 

 • Intellectuele eigendomsrechten

 

 • Aanbieder zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van VBNL en derden volledig respecteren en haar medewerking verlenen bij het beschermen hiervan.

 

11.2       Het staat Aanbieder vrij voor het Handelsaccount een haar toebehorende (gebruiksrecht op) beeld- en woordmerk te vermelden op het Platform conform de Overeenkomst/ de hiervoor door VBNL opgestelde procedures. Voor deze vermelding(en) is geen der Partijen een vergoeding aan de ander verschuldigd.

 

11.3       Aanbieder vrijwaart VBNL voor aanspraken door derden ingeval mocht blijken dat Aanbieder beeld- en woordmerken op het Platform heeft vermeld, waarvan zij niet het eigendom of gebruiksrecht (meer) heeft of had. VBNL is gerechtigd bij het vermoeden van onrechtmatige vermelding woord- en beeldmerken van het Platform te verwijderen. VBNL is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die hier voor Aanbieder uit kunnen voortvloeien (zoals derving van inkomsten e.d.).

 

11.4       Aanbieder erkent dat alle (intellectuele eigendoms-)rechten betreffende het Platform, de omgeving, de vormgeving, de Content en alle VBNL merken, naamsvermeldingen en logo’s eigendom zijn en blijven van VBNL en op geen enkele wijze door Aanbieder zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VBNL mogen worden gebruikt.

 

11.5       Aanbieder zal in geen enkel geval een handels-, merknaam of domeinnaamregistratie deponeren en/of registreren met daarin de elementen “VraagBod” en/of “VB” , of een daarop lijkend element of logo. Voor ieder gebruik van de merken en/of logo’s van VBNL door Aanbieder dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van VBNL.

 

11.6       Zolang het Handelsaccount actief is, verkrijgt VBNL voor promotie doeleinden het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van Aanbieder te gebruiken, zonder dat hiervoor aan Aanbieder een vergoeding verschuldigd is.

 

 

 • Overmacht
  • In geval van overmacht van VBNL en/of de Stichting zullen alle verplichtingen van VBNL en de Stichting worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.

 

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van VBNL en/of de Stichting onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen, waaronder doch niet uitsluitend; werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, oorlog, storing in elektriciteit en/of communicatielijnen en/of storing in het betalingsverkeer, brand, waterschade, natuurrampen, beschadiging van de computerapparatuur en/of de software van VBNL en/of de Stichting al of niet door derden (bijv. door virussen of hacken), alsmede omvangrijke ziekte of overlijden van personeel.

 

 • VBNL en/of de Stichting is niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade ontstaan door de opschorting op grond van overmacht.

 

 

 • Aansprakelijkheid

 

 • Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van VBNL, is VBNL op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten in verband met het gebruik van het Platform, het Handelsaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie, inbreuken van derden op het Platform etc. VBNL is voorts niet aansprakelijk voor schade en/of kosten voortvloeiend uit een gebrek aan en/of (te) late (door)betalingen vanuit de Stichting.
 • Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als hierboven bedoeld door een daartoe bevoegde Rechtbank geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen, dat VBNL in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de direct aantoonbaar geleden schade of gemaakte kosten (met uitsluiting van gevolg/ indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar per Aanbieder.

 

 • Partijen stellen expliciet vast dat de Stichting – bij wege van derdenbeding – tevens een beroep kan doen op de uitsluitingen en beperking(en) van aansprakelijkheid en de rechten bepaald in de artikelen 12 en 13 (hetgeen een bevestiging is van het bepaalde in artikel 10.3).

 

 

 • Beëindiging Overeenkomst door Aanbieder
  • Aanbieder kan de Overeenkomst op ieder gewenst moment beëindigen via zijn/haar Handelsaccount. Een Handelsaccount blijft echter actief zolang er nog beterbiedingen, Bestellingen of Koopovereenkomsten dienen te worden afgewikkeld.
  • Aanbieder begrijpt en accepteert dat hij/zij door het beëindigen van de Overeenkomst vanaf dat moment:
 • niet meer wordt meegenomen in nieuwe zoekopdrachten van Consument-Gebruikers;
 • niet meer kan meebieden op nog openstaande Vraagbiedingen van Consument-Gebruikers;
 • aan Consument-Gebruikers en Klanten verstrekte beterbiedingen, die leiden tot Bestellingen, moet afwikkelen als ware de Overeenkomst niet beëindigd;
 • Bestellingen en Koopovereenkomsten onverkort dienen te worden uitgevoerd, als ware de Overeenkomst niet beëindigd;
 • inhoudingen, compensaties, verrekeningen en doorbetalingen plaats zullen vinden als ware de Overeenkomst niet beëindigd;
 • gehouden is om ook na beëindiging van de Overeenkomst garanties en nadere afwikkeling van de Koopovereenkomsten te blijven verzorgen voor door hem/haar geleverde Artikelen aan Klanten;
 • enig saldo, dat hij/zij aan Stichting of VBNL verschuldigd is, direct aan Stichting of VBNL te voldoen.

 

 • Het Handelsaccount kan op ieder moment door Aanbieder (tijdelijk) op inactief worden gesteld, hetgeen niet afdoet aan de verplichting van Aanbieder tot het uitvoeren van (lopende) beterbiedingen, Bestellingen en Koopovereenkomsten. VBNL heeft het recht een Handelsaccount definitief te verwijderen na een inactieve periode van twee achtereenvolgende jaren, zonder toestemming van Aanbieder.

 

 

 • Beëindiging Platformovereenkomst door VBNL
  • VBNL kan deze Overeenkomst op ieder gewenst moment, om haar moverende reden, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. VBNL zal hierbij zorgvuldigheid betrachten. VBNL is echter niet verplicht de redenen van opzegging kenbaar te maken.
  • VBNL kan de Overeenkomst per direct beëindigen, indien;
   1. Aanbieder toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van (een) verplichting(en) voortvloeiend uit de Overeenkomst;
   2. Aanbieder in staat van faillissement verkeert, aan Aanbieder surseance van betaling is verleend, Aanbieder in de WSNP wordt toegelaten, of (een) verzoek(en) strekkende tot het voorgaande aanhangig is/ zijn jegens Aanbieder;
   3. beslag wordt gelegd ten laste van Aanbieder door haar crediteuren;
   4. er sprake is van een wezenlijke verandering in de zeggenschap in Aanbieder;
   5. VBNL staakt met de exploitatie van het Platform;
   6. in alle andere gevallen bij wet voorzien.
  • Aanbieder zal VBNL onverwijld op de hoogte brengen van feiten en omstandigheden zoals vermeld in artikel 15.2 sub b en c.
  • Het bepaalde in artikel 14.2 van deze overeenkomst is voor Aanbieder van gelijke toepassing bij iedere beëindiging van de Overeenkomst.
  • VBNL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van inkomsten en/of schade van Aanbieder, die het gevolg kunnen zijn van het beëindigen van de Overeenkomst door VBNL.

 

 • Correspondentie

 

16.1       Alle correspondentie tussen Aanbieder en VBNL, tussen Aanbieder en Consument-Gebruiker/ Klant en tussen Aanbieder en de Stichting dient plaats te vinden via de (geïntegreerde) berichtenservice van het Platform, met uitzondering van correspondentie tussen Aanbieder en Klant over de afwikkeling van (de levering van) het Artikel na afloop van de wettelijke termijn van ontbinding (zie artikel 6.3).
16.2       Een bericht aan VBNL en/of de Stichting is pas ontvangen als dat door/ via het Platform is bevestigd. Correspondentie die op andere wijze dan via het Platform aan VBNL en/of de Stichting wordt gezonden, wordt door VBNL en/of de Stichting niet in behandeling genomen, tenzij de berichtenservice van het Platform op het moment van verzending niet functioneerde.

 

 

 • Wijzigingen
  • VBNL behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van Aanbieder, dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

17.2       VBNL behoudt zich het recht voor om het Platform te wijzigen, onder meer – doch niet uitsluitend – behelzende wijzigingen in Content en in functionaliteit.

 

 

 • Toepasselijk recht
  • Partijen verklaren uitdrukkelijk dat op deze overeenkomst uitsluitend Nederlands recht van toepassing is en dat de Rechtbank te Rotterdam bevoegd is om van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, kennis te nemen en te oordelen.